ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: 20.5.2021

Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελούν προτεραιότητά κατά το σχεδιασμό της επαγγελματικής μας δράσης. Γι’ αυτό βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να συμμορφωνόμαστε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ καθώς και τον Νόμο 4624/2019.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται και στην ιστοσελίδα μας.

Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας

Το Δικηγορικό Γραφείο «Φιφλής & Συνεργάτες» λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Εδρεύει στο Δήμο Πάρου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νάουσας, ΤΚ 84401
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@fiflislaw.gr
Τηλέφωνο:22840-51028
Ιστοσελίδα: www.fiflislaw.gr

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας

Η παρούσα πολιτική μας έχει ως σκοπό να σας ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε προς την κατεύθυνση της προστασίας αυτών, τους λόγους της επεξεργασίας τους καθώς και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται,

Ως επεξεργασία ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να ελέγχετε την Πολιτική της εταιρείας μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικά δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοιες πληροφορίες είναι το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) η ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α.. Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα).

Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

 1. Μας τα παρέχετε εσείς κατά το προσυμβατικό στάδιο, είτε μέσω αποστολής email είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της σελίδας μας, είτε μέσω τηλεφώνου με σκοπό την ανάθεση εντολής προς εμάς ή την αναζήτηση δυνατοτήτων συνεργασίας
 2. Μας τα παρέχετε μέσω των εταιρικών email, στα οποία έχουμε πρόσβαση για την παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων μας και την απόδειξη τέλεσης έκνομων ενεργειών και εν γένει ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα μας.
 3. Μας τα παρέχουν τρίτοι (δημόσιες αρχές, τράπεζες κ.α.) μετά από σχετική έγγραφη εξουσιοδότησή σας
 4. Mας τα παρέχετε εν γένει κατά τον χειρισμό υπόθεσης σας μετά από ανάθεση εντολής, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.
 5. Μας τα παρέχετε όταν η χρήση αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας, όπως γίνεται με την αρχειοθέτηση για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.
 6. Μας παρέχονται αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες μας.

Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Συνοπτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα ταυτότητας: το όνομα, πατρικό όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης,
 • Δεδομένα επαφής: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου
 • Δεδομένα για την ανάθεση εντολής ή για την εκτέλεση ανατεθείσας εντολής (αρ. δελτίου ταυτότητας, επάγγελμα, φύλο, ηλικία, ποινικό και ιατρικό ιστορικό, συνδικαλιστική ιδιότητα, θρησκευτικές πεποιθήσεις)
 • Δεδομένα συναλλαγής-τιμολόγησης: περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με χρηματικές καταβολές προς και από εσάς αλλά και στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση φορολογικών παραστατικών (όπως ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ)
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη καταβολή μισθών προς τους εργαζομένους της εταιρείας και απαιτείται η συλλογή τους για την τήρηση της εργατικής, ασφαλιστικής και εν γένει νομοθεσίας

Εκτός των ανωτέρω δεδομένων, τα οποία μας παρέχετε εσείς, είναι πιθανό να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP adress) της συσκευής σας (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κ.α.). Οι ανωτέρω «τεχνικές πληροφορίες» χρησιμοποιούνται για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας μας, και σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται μόνιμα.

Αρχές από τις οποίες διέπεται η επεξεργασία δεδομένων

Το γραφείο μας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων και απαριθμούνται στο άρθρο 5 ΓΚΠΔ.

Συγκεκριμένα, υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο. Τα συλλέγουμε αποκλειστικά για τους καθορισμένους από την παρούσα πολιτική σκοπούς ενώ όσα συλλέγουμε περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα σας είναι ακριβή και όποτε είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Πρόσωπα που συλλέγουν τα δεδομένα σας και σκοποί της συλλογής.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους-συνεργάτες μας, για τους σκοπούς και μόνο της ανάθεσης και εκτέλεσης εντολών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων, την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των εργαζομένων, την τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων και την απόδειξη έκνομων ενεργειών. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (λογιστές, συνεργάτες δικηγόροι κ.ο.κ.) που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, όταν αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Μετά από δική σας εντολή ή συγκατάθεση, τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους.

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς που ενδέχεται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας-εχεμύθειας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους μας για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μόνο, αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Η διαβίβαση μπορεί να λάβει χώρα μόνο προς τρίτους που έχουν συμβατικά δεσμευθεί ότι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους μνημονευμένους λόγους.

Δεν λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο επιβάλλεται από τη φύση της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει και επιπρόσθετα, για όσο χρόνο απαιτεί η σχετική νομοθεσία. Η τήρηση των δεδομένων σας δεν δύναται να υπερβεί τα είκοσι έτη εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο η τήρηση τους.

Τα δικαιώματα σας

Φροντίζουμε για την άσκηση των ακόλουθων δικαιωμάτων σας:

 1. Δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

 1. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών δωρεάν

 1. Δικαίωμα διόρθωσης και επικαιροποίησης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ατελή. Ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

 1. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη, άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή ή αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει εύλογη αιτία για τη συνέχιση της επεξεργασίας.

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό ή την κατάργηση της περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

 1. Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή σε εσάς.

 1. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)
 2. Ανάκληση συγκατάθεσης (άρθρο 7 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους μας την δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα μπορείτε να τα ασκήσετε υποβάλλοντας εγγράφως, χωρίς χρέωση, σχετική αίτηση στη διεύθυνση info@fiflislaw.gr. Για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail, στην ανωτέρω διεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς και να προσφύγετε ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον θεωρείτε ότι τα ανωτέρω δικαιώματά σας παραβιάστηκαν.

Προσπαθούμε να απαντάμε χωρίς καθυστέρηση στα αιτήματα σας και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δέκα ημέρες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος, του αριθμού των αιτημάτων ή την ανάγκη συνδρομής της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Θεωρώντας πρωταρχική υποχρέωσή μας την προστασία των δεδομένων σας, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα, οργανωτικά και τεχνικά, τα οποία έχουν ειδικά σχεδιαστεί για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, εσφαλμένη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αποκάλυψη, καταστροφή, διαστρέβλωση κ.ο.κ.

Φροντίζουμε για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους παρακολουθώντας συνεχώς τόσο της ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσο και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία μάλιστα δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας αποκλειστικά για την εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί.

Επισκέπτες στο γραφείο μας

Για την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας όσων βρίσκονται εντός του γραφείου μας, της διαφύλαξης της ιδιοκτησίας μας (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) και των αρχείων υποθέσεων που υπάρχουν εντός του γραφείου μας, λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) το οποίο καταγράφει (μόνο με εικόνα) σε συνεχή βάση την κίνηση που πραγματοποιείται στον εξωτερικό διάδρομο και στα μπαλκόνια του γραφείου μας. Βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας για διασφάλιση της προστασίας όλων όσων αναφέρονται ανωτέρω ενώ οπτικό υλικό διατηρείται για διάστημα τριάντα (30) ημερών και στη συνέχεια διαγράφεται αυτόματα.