ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νομικές Συμβουλές και Υποστήριξη

Ξενοδοχειακές συμβάσεις

Προστασία Καταναλωτών

Τροχαία ατυχήματα

Ιατρικό Δίκαιο

Σύσταση και μετατροπή εταιρειών, ίδρυση υποκαταστημάτων

Διοικητικό Δίκαιο

Έκδοση αδειών διαμονής (VISA, Golden VISA)

Αστικές και Επαγγελματικές Μισθώσεις

Ρυθμίσεις Δανείων

Σύσταση σωματείων και ιδρυμάτων

Εργατικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Έκδοση Διαζυγίων, Ρύθμιση Επιμέλειας και Διατροφής

Απαλλοτριώσεις

Διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις)

Έρευνες και πωλήσεις ακινήτων

Είσπραξη Απαιτήσεων

Κτηματολόγιο (εγγραφές, αμφισβητήσεις)

Κληρονομιές

Εμπορικό Δίκαιο

Αδικοπραξίες, Προσβολές της Προσωπικότητας

Δίκαιο αλλοδαπών

Υπηρεσίες DPO, Εναρμόνιση σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων